Deklaracja dostępności – aktualizacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
oświadczenie o dostępności cyfrowej strony internetowej i dostępności architektonicznej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Czerwonce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://spczerwonka.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 22.08.2020 r.

Część materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych placówki. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:
• dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów i opisów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne i filmowe,
• tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,
• elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
• dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Standardy dostępności
• strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej,
• stosujemy zasady prostego języka,
• dbamy o komfort osób słabowidzących, umożliwiając zmianę m. in. :
◦ wielkości czcionki,
◦ kontrastu,
◦ kolorów,
◦ wyróżnianie adresów url.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich; strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności, tel. 29 717 99 07, e-mail: psp_czerwonka@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Czerwonce zlokalizowana jest w dwóch budynkach: Czerwonka Włościańska 37 (budynek A) i Czerwonka Włościańska 37A (budynek B), 06-232 Czerwonka.

Budynek A
1. Budynek jest dwukondygnacyjny, prowadzi do niego pięć wejść, w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi do windy; przy pozostałych wejściach brak podjazdów dla wózków.
2. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, toaleta i pomieszczenia na parterze z wyłączeniem części administracyjnej oraz wszystkie sale na piętrze.
3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
6. W budynku brak informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek B
1. Budynek jest dwukondygnacyjny, prowadzą do niego trzy wejścia, w tym wejście główne z podjazdem zabezpieczonym barierką dla osób niepełnosprawnych, wejście boczne z drzwiami dwuskrzydłowymi bez schodów.
2. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze, niedostępne jest piętro.
3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
6. W budynku brak informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ocenę dostępności Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez placówkę.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.12.2020 r.


Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Dodaj komentarz

Accessibility Toolbar